Departments

DEPARTMENTS

 1. KAYA CHIKITSA
 2. SHALYA TANTRA
 3. SHALAKYA TANTRA
 4. PRASUTI AVUM STRI ROGA
 5. KAUMARYABHRITA
 6. PANCHKARMA
 7. SWASTHAVRITA
 8. DRAVYA GUNA
 9. RAS SHASTRA AVUM BHAISHAJYA KALPANA
 10. AGAD TANTRA AVUM VIDHI VAIDHAK
 11. SHARIR KRIYA VIGYAN
 12. SHARIR RACHANA
 13. ROGA AVUM VIKRITI VIGYAN
 14. MAULIK SIDHANT

 

Scroll to top